Terug naar enquête

Definities

Sluikstort


Is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in en bij de foute recipiënten (straatvuilnisbakken en overige recipiënten als glasbollen, textiel- en andere containers). Het gaat om het bewust ontwijken van de huisvuil- of bedrijfsafvalinzameling.

Mogelijke verschijningsvormen van sluikstorten zijn:

  • Losse dumpingen zoals losse stukken afval, zakken, dozen of andere containers met huisvuil, bedrijfsvuil, of ander vuil langs of op wegen, paden
  • Het bijplaatsen van zakken gevuld met afval bij openbare recipiënten (glasbollen, textielcontainers,…) of op oplaadplaatsen van afval (bv. na markten,…)
  • Het deponeren van zakjes en andere recipiënten gevuld met huisvuil, bedrijfsvuil of ander vuil in of bij openbare straatvuilnisbakken;

Zwerfvuil


Is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten. Zwerfvuil ontstaat door consumptie buitenshuis. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, paraplu’s, zakdoekjes.

We beschouwen enkel "losse stukken" als zwerfvuil. Afval dat verzameld in een zak zit, wordt niet beschouwd als zwerfvuil. Hetzelfde geldt voor afval dat bijgeplaatst wordt bij of naast straatvuilnisbakken. Zowel gebundeld afval, als bijplaatsingen beschouwen we als sluikstort.

De volgende stromen vallen noch onder zwerfvuil, noch onder sluikstorten en zijn dus uitgesloten van het onderzoek:

  • Huisafval achtergelaten op een reglementaire plaats op een gepast tijdstip voor een reglementaire ophaling gedurende een aanvaardbaar tijdsinterval.
  • Organisch afval, zoals bladafval, zand, grond (uit veegvuil) en slib.
  • Drijfvuil (in water).
  • Aangespoeld drijfvuil.
  • Vervuilde grond.

Uitbesteden


Via een openbare procedure laten uitvoeren door een geselecteerde partner op basis van de wetgeving overheidsopdrachten. Onder uitbesteden wordt niet verstaan wanneer een gemeente zich heeft aangesloten bij een intercommunale en taken heeft gedelegeerd aan deze intercommunale.


-->